« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2006

Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
Pamiatkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum bol uskutočnený pod vedením Ing. arch. Martina Bónu. Mal sondážny charakter, pričom bol zameraný na všetky fasády pamiatky, vrátane výtvarných súčastí a umelecko-historických prvkov architektúry. Vysokým prínosom výskumu bolo zistenie troch románskych, troch gotických a viacerých novovekých etáp vývoja objektu dokumentovaných nečakaným množstvom viacerých - doteraz neznámych výtvarných prvkov (9 neznámych stredovekých okenných otvorov, niektoré i s okennými osteniami a okennými paspartami a pod.). Na základe nových zistení tak mohol vzniknúť návrh pamiatkovej obnovy vychádzajúci z poznania premien objektu v minulosti.

Archeologický výskum
Archeologický výskum bol realizovaný Vlastivedným múzeom v Hlohovci pod vedením Mgr. Jozefa Urminského. V prvej etape bol uskutočnený georadarový prieskum bezprostredného okolia kostola a interiéru, spojený s videoinšpekciou podzemných priestorov (realizovala firma TERRA, spol. s r.o. v rámci subdodávky). Vysoký prínos výskumu spočíva v identifikácii zaniknutých architektúr v blízkom okolí kostola (osárium) ako aj v rámci jeho interiéru (základy neskôr zbúraných murív), kde sa podarili identifikovať, zamerať a nedeštruktívne nasnímať štyri krypty a ďalšie anomálie, ktoré sú podnetom pre budúci sondážny výskum.

Statický a sanačný posudok, a zameranie kostola
V rámci dotácie na projektovú dokumentáciu bol zrealizovaný statický posudok Ing. Vladimírom Kohútom, zameraný na posúdenie statických trhlín, koncentrovaných v časti sakristie kostola a sanačný posudok, vyhotovený Ing. Martou Pichovou. Zároveň bolo uskutočnené geodetické zameranie celej pamiatky Oddelením grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR v Bratislave, pod vedením Dušana Tótha.

   
   

Pohľad na fasádu presbytéria a sakristie (vpravo) z východnej strany. Architektonicko-historickým výskumom boli objavené dve primárne okná svätyne s mníškou a jedno malé okno sakristie.

Na južnej fasáde boli objavené tri románske (spodná časť lode) a dve ranogotické okná (vrchná časť).

   

Severná fasáda lode odhalila dve kruhové okná a spoj prístavby predĺženia lode smerom na západ. Šípky v hornej časti označujú miesta objavených kruhových okien. Šípka dole ukazuje na spoj predĺženia lode smerom na západ.

Ing. arch. Martin Bóna odstraňuje zámurovku novoobjaveného ranogotického okna na južnej fasáde kostola.

   

Detail tvaru ranogotického okna s mníškou (južná fasáda), vysekaného do pieskovca s vulkanickým materiálom.

Dve novoobjavené zamurované okná na východnej fasáde svätyne.

   

Tvary ranogotických okien po odstránení zámurovky.

Porovnávanie vzoriek omietok a ložných mált.

   

Georadarový prieskum na mieste krypty.

Pán Terray s georadarom overuje terasy na svahu pred kostolom.

   

Pôdorys kostola s vyznačenými nálezmi z georadarového prieskumu.

 
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
 
 
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist