« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2011

Ukončenie reštaurovania stredovekých fresiek a kamenných článkov vo svätyni kostola.
Vďaka podpore Ministerstva kultúry bolo možné ukončiť reštaurovanie, v roku 2010 odkrytých fresiek na stenách presbytéria a koncom roka 2011 predstaviť maliarsku výzdobu, ktorá bola takmer 500 rokov pred zrakmi ukrytá pod vrstvami novších omietok a náterov. Týmu reštaurátorov sa citlivou retušou podarilo sceliť zachované zvyšky maľby a tým ich spraviť čitateľnými. Hlavnou témou stredovekej kompozície je Tróniaci Kristus – Maiestas Domini na klenbe svätyne. Je to monumentálna postava Krista ohraničená mandorlou (rám mandľovitého tvaru ), nesený dvoma anjelmi. Pod ním sú po dvoch stranách mystické postavy , symboly evanjelistov. Na pravo okrídlený býk (Sv. Lukáš) a malé zvyšky anjela (Sv. Matúš). Oproti na ľavej strane sú to okrídlený lev( Sv. Marek) a orol (Sv. Ján). V časoch ranej gotiky tvoril ústredný obraz čelnej steny medzi dvoma okienkami motív Panny Márie Ochrankyne. Po stranách to bola postava neznámeho Svätého biskupa a Svätá Katarína s atribútom – kolesom. Tým, že severná stena svätyne bola narušená prístavbou sakristie, nezachovala sa na nej maľba z ranej gotiky, zato južná stena ponúka obraz Sv. Barbory s vežou v pozadí, maľbu Baránka Božieho, maľba neznámej svätice v sedílii (výklenok na sedenie pre farára) a rad piatich apoštolov v architektonických otvoroch, ktoré predstavujú Nebeský Jeruzalem. Jeden z nich je identifikovateľný vďaka tomu , že drží v ruke sekeru, čo je znakom Sv. Mateja. Celá figurálna maľba bola zo spodu orámovaná vlniacim sa viničom, pod ktorým bol ešte maľovaný záves tzv. lambrekýn. Zároveň boli zachránené aj zvyšky malieb zo začiatku 16. storočia, ktoré časovo súvisia s vytvorenými oknami na čelnej a južnej stene. Na nich sú viditeľné dekorácie tvorené priestorovým geometrickým ornamentom, či konsekračný kríž z opätovného vysvätenia kostola. Na povrchu zámurovky jedného z ranogotických okien bola taktiež ornamentálna maľba zo 16. storočia. Keďže bol zámer otvoriť staré okienko, ale zároveň nezničiť novšiu maľbu , pristúpilo sa k tzv. transferovaniu, čo je náročný postup oddelenia nástennej maľby od podkladu a jej inštalovanie na inom mieste. Tento úkon sa úspešne realizoval a maľba bude vystavená v priestore kostola. Reštaurátormi boli Peter Koreň, Juraj Gregorek a Martin Vojtko.

Začiatok reštaurovania kazateľnice a stredovekých fresiek na východnej stene lode
Keďže ambíciou občianskeho združenia je obnova celého priestoru kostola, začalo sa po končení prác v presbytériu, s odkryvom stredovekej výzdoby aj na čelnej stene lode. Odstránil sa južný bočný obetný stôl, ktorý bol príčinou neustáleho zavĺhania stien a tak isto vybratím zámurovky bývalého otvoru bočnej románskej svätyne. Pri rozoberaní nesúrodene kladených kameňov zámurovky sa objavil rozbitý románsky obetný stôl s otvorom pre relikviu. V ostení reštaurátori identifikovali románske maľby. Prekvapením bolo, keď sa spod vápenného náteru objavila malá postavička modliacej sa panny na miske váh, ktorá patrí do kompozície Váženia duší archanjelom Michalom. Po očistení celého ostenia sa dajú identifikovať zvyšky postavy archanjela, konkrétne krídlo a meč. V horných častiach bol odkrytý výjav Klaňania sa troch kráľov. Tieto maľby sa upevnili a zakonzervované čakajú na svoje reštaurovanie v ďalších etápach obnovy.

Vývoz stavebnej sutiny vzniknutej z odstránenia omietok z exteriéru a interiéru kostola
Stavebná sutina z odstránených omietok, bola čisto z prírodných materiálov, piesok a vápno. No počas dvoch rokov na ňu pribudli aj nepotrebné predmety z hrobov, ktoré tam ľudia vyhadzovali, čím nám sťažili jej vývoz. Preto pri nakladaní sme museli stavebnú sutinu separovať do neorganických odpadkov. UMC nakladač musel stavebný odpad presypávať cez ohradu a potom ho opätovne nakladať na vlečku. Spolu sa vyviezlo osem vlečiek stavebnej sute, ktorá sa použila na spevnenie poľnej cesty.

Oprava strechy veže a výmena okenných výplni
Roku 2011 nám bola poskytnutá dotácia, určená na opravou strechy veže a výmenu okenných kovových výplní okien veže. Na tehlovom murive helmice veže sa nachádzala vápennocementová omietka, pokrytá machom a lišajníkmi. Omietka bola na viacerých miestach uvoľnená, popraskaná a narušený bol aj špic helmice, v ktorom je osadený kovový kríž. Tieto poškodenia mali za dôsledok neustále navĺhanie tehlového muriva a hnitie drevených krokiev v konštrukcii helmice. Murovaná helmica bola očistená tlakovým čističom od machov a lišajníkov, uvolnená omietka bola fixovaná a na celu helmicu bola natiahnutá nová cementová omietka, ktorá bola ošetrená hydrofóbnym náterom. V súvislosti s vežou bola realizovaná výmena zničených a skorodovaných kovových výplní („troch lamelových vetračiek“) v oknách veže, ktoré už neplnili svoj účel a pôsobili neestetickým dojmom. Kovové skorodované výplne okien veže boli vymenené za nové, ktoré tvarovo napodobovali pôvodné výplne. Taktiež došlo k oplechovaniu parapiet okien veže. Účelom týchto opatrení bolo zabezpečiť ochranu pred neustálym poškodzovaním kultúrnej pamiatky.

   
   

Retušovanie nástenných malieb.

Retušovanie nástenných malieb.

   

Apoštol Marek. Zľava: po odrytí, po vytmelení a čistení, po reštaurovaní.

Apoštol Lukáš na južnej stene svätyne. Po odkrytí a po zreštaurovaní.

   

Freska klenby Tróniaci Kristus v mandorle. Stav počas odkrývania a po zreštaurovaní.

Stredoveká nástenná maľba svätyne po zreštaurovaní.

   

Stredoveká nástenná maľba svätyne po zreštaurovaní.

Vyberanie zámurovky bočnej románskej svätyne.

   

Pieskovcová platňa z románskeho obetného stola, objavená v zámurovke bočnej svätyne. V strede vidieť otvor na uloženie relikvie.

Kazateľnica počas reštaurátorského výskumu.

   

Slohová analýza kazateľnice.

Pohľad na východnú stenu lode, plánovanú zreštaurovať v roku 2012. Farebne je vyznačený výskyt doposiaľ odkrytých nástenných malieb.

   

V druhotnej polohe objavený kameň s fragmentom maľby. Pravdepodobne pochádza zo zaniknutej pôvodnej svätyne z 12 storočia.

Fragment románskej omietky s motívom konsekračného kríža.

   

Fragment maľby objavený v zámurovke okna.

Kráľ na bielom koni s darom v ruke. Motív Klaňanie sa troch kráľov, koniec 15. storočia.

   

Madona s dieťaťom v ruke. Motív Klaňanie sa troch kráľov, koniec 15. storočia.

Váženie duší pri poslednom súde, maľba zo steny bočnej svätyne. 13. storočie.

   

Vývoz stavebnej sutiny.

 
   

Vyberanie nahádzaných umelých kahancov a iných neekologických predmetov.

Vývoz stavebnej sutiny.

   

Čistenie strechy veže tlakovým čističom.

Rozdiel medzi očistenou spodnou časťou helmice a hornou časťou.

   

Tmelenie vypadaných miest.

Helmica po nanesení novej tenkej vrstvy cementovej omietky.

   

Zdemontovaná, skorodovaná, kovová výplň okna veže.

Nové kovové výplne s ochrannou mriežkou.

   

Osadená nová výplň a oplechovaná parapeta okna veže.

 

   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist