« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2012


Pokračovanie reštaurovania nástenných malieb na východnej stene lode
a začatie reštaurovania nástenných malieb na južnej stene lode.


Vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a občianskeho združenia Slovacia Incognita bolo možné v roku 2012 pokračovať v odkryve stredovekých vrstiev omietok a malieb na južnej stene lode kostola. Za priebežného upevňovania zachovaných fragmentov boli postupne odkryté detaily ranogotickej a neskorogotickej výmaľby, ako aj menšie fragmenty románskych omietok.
Na ranogotickej vrstve sa nachádza maľba s monumentálnou 4,5 metra vysokou postavou svätého Krištofa. V 15. storočí boli nástenné maľby na južnej stene realizované prevažne len na vrstve vápenného náteru (nepravá freska), v častiach, kde bolo nutné vyrovnať plochu steny podklad maľby tvorí aj omietka. Do dnešných dní sa z tejto etapy pod niekoľkými sekundárnymi úpravami zachovali časti obrazov aj s fragmentami postáv. Na západnej časti južnej steny bol objavený aj konsekračný kríž identický s nálezom v presbytériu kostola. V miestach pri západnej empore bola stredoveká stena zrútená a v 17. storočí znovu postavená. Tam boli ponechané gletované renesančné omietky.
Odkryté zvetrané opracované kamenné články na ostení bočného víťazného oblúka boli postupne napúšťané roztokom na báze organokremičitanu.
Upevňovanie a konzervácia omietok prebiehala technikou injektáže medicínskymi infúznymi súpravami. Pod oddelené tenké lupienky farebných vrstiev bol injekčnými striekačkami aplikovaný vodný roztok akrylátu s liehom.
Odkryté dve steny (východná a južná) boli tmelené vápenno – pieskovými omietkami na úroveň rano-stredovekého originálu. Povrch bol spracovávaný špachtľami a modelovaním podľa okolitých originálov. Renesančná omietka okolo západnej empory bola do roviny zjednotená gletovaním. Savosť tmelov bola zjednotená vodou zriedeným vápenným tmelom grassello di calce.
Reštaurátormi boli Peter Koreň, Juraj Gregorek a Martin Vojtko.


Reštaurovanie kazateľnice a s obetným stolom a konzervovanie kamenných nálezov.

Zároveň s reštaurovaním nástenných malieb a omietok na východnej a južnej stene lode, prebiehalo aj reštaurovanie kazateľnice s obetným stolom v lodi kostola. V hmote obetného stola v ľavej časti kazateľnice, bol pod 30 cm renesančnou nadstavbou objavený starší obetný stôl zo 14. storočia s kamenným sepulchrom (miestom na relikviu). V renesančnej nadstavbe obetného stola sa objavila sekundárne použitá pieskovcová platňa neznámej funkcie (epitaf ?), s vysekaným motívom kríža, pochádzajúca pravdepodobne z konca 13. storočia. Pieskovcová platňa bola konzervovaná. Na kazateľnici boli odstránené sekundárne vápenné nátery a omietkové nevhodné tmely, pričom išlo o zachovanie neskororenesančnej vrstvy omietky a vápenného náteru, z poslednej stavebnej úpravy kazateľnice na konci 17. storočia. Na dolnej valcovej nohe kazateľnice sa našiel fragment maľby prevedený technikou pravej fresky. Obrysy maľby sú predrysované vtláčanou linkou. Ide o anjela s krídlami vyrastajúcimi z hlavy. Fragment maľby pochádza zo 17. storočia a je najmladším nástenným obrazom v kostole.
Pôvodné omietky obetného stola a kazateľnice boli injektážne upevnené talianskou vápennou maltou značky PLM - AL a dotmelené pieskovo-vápenným tmelom. Ich povrch bol modelovaný podľa štruktúry originálu. Tmely boli farebne prispôsobené originálu prírodnými hlinkami.
V roku 2012 prebiehalo aj konzervovanie – konsolidovanie kamennej hmoty opracovaných kamenných článkov pomocou orgamokremičitanu KSE 300. Konzervované boli články z kamenného ostenia víťazného oblúka zaniknutej románskej svätyne a články objavené v zamurovake víťazného oblúka – kamenný fragment pravdepodobne zo „sepulchra“ (miesto na relikviu), fragmenty románskej pieskovcovej menzy zo zaniknutej svätyne a novo objavený pieskovcový reliéf s motívom kríža, objavený v nadstavbe obetného stola vedľa kazateľnice.
Reštaurátorské a konzervátorské práce vykonával Martin Mikuláš.


Objavy stredovekých omietok a nástenných malieb v kostole získali hlavnú cenu
v kategórii Objav –nález roku 2011.


Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR udelili po 21. raz prestížne ocenenia za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2011. V kategórii objav – nález získali hlavnú cenu stredoveké omietky a nástenné maľby v Kostole Panny Márie Kráľovnej na Sádku, na území obce Klátova Nová Ves. Ocenenie si 14. septembra 2012 prevzali bratislavskej Redute Peter Koreň, Martin Mikuláš, Martin Bóna, Barbora Matáková a riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Eva Gazdíková pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v SR. (zdroj: A. Borszeková, týždeník Tempo, 24.09.2012).

Článok o ocenení a o nástenných maľbách z časopisu Pamiatky a múzea. PDF link »

   
   

Južná stena lode pred reštaurovaním.

Južná stena lode po odkryve stredovekých vrstiev.

   

Južná stena lode po tmelení.

Východná stena lode pred reštaurovaním.

   

Východná stena lode po odstránení sekundárnych zásahov.

Východná stena lode po tmelení.

   

Východná časť južnej steny lode pred odkryvom, po odkryve a objave postavy Sv. Krištofa.

Postava sv. Krištofa po tmelení pri priamom svetle a razantnom bočnom osvetlení.

   

1. Fragment s postavou Evy po očistení.
2. Zachovalý fragment mandorly na južnej stene lodi.
3. Postava kráľa s cibóriom na východnej stene lode po tmelení.
4. Bordúra nad severnou menzou lode.

   

Stena nad severnou menzou lode na východnej stene pred reštaurovaním.

Priestor nad severnou menzou lode po odkryve a tmelení.

   

Časť výjavu Klaňanie troch kráľov po odkryve.

Časť výjavu Klaňanie troch kráľov po tmelení.

   

Konsekračný kríž na južnej stene lode po tmelení.

Konsekračný kríž na južnej stene lode po tmelení pri razantnom bočnom osvetlení.

   

Južná stena lode po tmelení.

Štruktúra povrchu stredovekej omietky a modelácia doplnených tmelov.

   

Renesančná omietka nad západnou emporou po tmelení.

Renesančná omietka pod západnou emporou po tmelení.

   

Výjav "Klaňanie troch kráľov" po tmelení.

 

Detaily z výjavu "Klaňanie troch kráľov" po odkryve.

 
   

Časť východnej steny pred reštaurovaním.

Južná a východná stena po tmelení.

   

Kazateľnica a obetný stôl počas reštaurovania.

 

   

Čelo obetného stola po odstránení sekundárnych vrstiev.

Čelo obetného stola po reštaurovaní.

   

Menza po odstránení novodobej nadstavby a upevnení originálu.

Menza po reštaurovaní.

   

Kazateľnica pred reštaurovaním.

Kazateľnica po reštaurovaním.

   

Kazateľnica počas reštaurovania.

 

Petrifikácia kamenných článkov bočného víťazného oblúka napúšťaním.

Petrifikácia nálezu románskeho epitafu.

   

Nálezy kamenných článkov.

Nálezy stredovekých kamenných článkov počas petrifikácie.

   
 

Vákuová petrifikácia nálezov kamenných článkov.

 

 

Kamenná platňa s motivom kríža po konzervovaní. Predná a zadná strana.

 

Kamenná platňa s motivom kríža po konzervovaní.

 
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist